Mrt 202017
 

Uitnodiging voor de Algemene Leden Vergadering (ALV) te houden op 24 maart 2017, om 14:00 uur in Het Pluspunt, De Heraldiek 2a, 8255 DM  SWIFTERBANT

Agenda

 1. Opening.
 2. Mededelingen en ingekomen berichten.
 3. Notulen Algemene Leden Vergadering 4 maart 2016.
 4. Financiën.
  a.
  Goedkeuring financiële stukken 2016
  b.
  Begroting 2017
  c.
  Verslag Kascontrolecommissie, dechargeren bestuur
  d.
  Vaststellen contributie 2018
  e.
  Verkiezing Kascontrolecommissie
 5. Jaarverslag 2016.
 6. Afscheid kernleden.
 7. Rondvraag.
 8. Sluiting.

Bijlagen:
Notulen ALV 4 maart 2016
Jaarverslag 2016
Financieel verslag 2016, ligt vanaf 14:00 uur ter inzage in het Pluspunt.